Lærlinger

Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfestet lærekontrakt i et lærefag med en godkjent arbeidsgiver. Vanligvis går opplæringen over fire år med to års forutgående skolegang i videregående skole, men det finnes varianter av ordningen.

Fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført yrkesutdannelse. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag. I de gamle håndverksfagene er det fortsatt svennebrev som gjelder, men der industrien har tatt over for håndverket blir det likevel avlagt fagprøve i stedet for svenneprøve.

Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Utdannelsen er da fullført og man er fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør. Gjennomføringsdelen av fagprøven blir ofte tilpasset bedriftens daglige produksjon.

Fagprøven skal bestå av

  • en planleggingsdel
  • en gjennomføringsdel
  • en vurderingsdel
  • en dokumentasjonsdel

For å vurdere lærlinger underveis kreves det i OKIO at lærlingen dokumenterer det han/hun har lært.

Vi bruker webbasert opplæringsbok som lærling og bedrift får tilgang til.

Lærlingen får da mulighet til å legge inn tekst og bilder samt muligheten til å vurdere seg selv i læreplanmålene satt av Utdanningsdirektoratet.